Lịch sử các phiên bản Internet Download Manager

Có gì mới trong phiên bản 6.10 Build 2?

(Phát hành: 16 tháng 03 năm 2012)

Có gì mới trong phiên bản 6.10 beta?

(Phát hành: 12 tháng 03 năm 2012)

Có gì mới trong phiên bản 6.09 Build 3?

(Phát hành: 23 tháng 02 năm 2012)

Có gì mới trong phiên bản 6.09 Build 2?

(Phát hành: 16 tháng 02 năm 2012)

Có gì mới trong phiên bản 6.08 Build 9?

(Phát hành: 26 tháng 01 năm 2012)

Có gì mới trong phiên bản 6.08 Build 8?

(Phát hành: 17 tháng 01 năm 2012)

Có gì mới trong phiên bản 6.08 Build 7?

(Phát hành: 29 tháng 12 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.08 Build 6?

(Phát hành: 29 tháng 12 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.08 beta Build 5?

(Phát hành: 27 tháng 12 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.08 beta Build 3?

(Phát hành: 20 tháng 12 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.08 beta?

(Phát hành: 25 tháng 11 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.07 Build 15?

(Phát hành: 14 tháng 11 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.07 Build 14?

(Phát hành: 25 Tháng 10 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.07 Build 12?

(Phát hành: 01 tháng 10 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.07 Build 11?

(Phát hành: 15 tháng 09 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.07 Build 10?

(Phát hành: 08 tháng 09 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.07 Build 9?

(Phát hành: 29 Tháng 08 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.07 Build 7?

(Phát hành: 01 tháng 08 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.07 Build 5?

(Phát hành: ngày 18 tháng 07 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.07 Build 3?

(Phát hành: 14 Tháng 07 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.07?

(Phát hành: 07 tháng 07 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.06 Build 8?

(Phát hành: 23 tháng 06 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.05 Build 14?

(Phát hành: 25 Tháng 04 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.05 Build 12?

(Phát hành: 21 tháng 04 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.05 Build 11?

(Phát hành: 05 tháng 04 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.05 Build 10?

(Phát hành: 28 tháng 03 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.05 Build 8?

(Phát hành: 17 tháng 03 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.05 Build 7?

(Phát hành: 15 tháng 03 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.05 Build 5?

(Phát hành: 10 tháng 03 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.05 Build 3?

(Phát hành: 03 Tháng 03 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.05 Build 2?

(Phát hành: 11 tháng 02 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.05?

(Phát hành: 01 tháng 02 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.04 Build 3?

(Phát hành: 25 Tháng 01 năm 2011)

Có gì mới trong phiên bản 6.04 Build 2?

(Phát hành: 23 Tháng 12 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 6.04?

(Phát hành: 21 Tháng 12 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 6.03 beta Build 14?

(Phát hành: ngày 09 tháng 12 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản beta 6.03 Build 10?

(Phát hành: ngày 17 tháng 11 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 6.03 beta Build 9?

(Phát hành: 16 tháng 11 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 6.03 beta Build 6?

(Phát hành: 09 tháng 11 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 5.19 Build 5 và 6.03 beta build 5?

(Phát hành: 05 tháng 11 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 6.03 beta Build 4?

(Phát hành: 03 tháng 11 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản beta 6.03?

(Phát hành: 29 Tháng 09 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 5.19 Build 4?

(Phát hành: 29 Tháng 09 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản beta 6.02?

(Phát hành: 02 tháng 09 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 6.01 beta Build 6?

(Phát hành: 25 tháng 08 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 6.01 beta Build 5?

(Phát hành: ngày 10 tháng 08 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 6.01 beta Build 4?

(Phát hành: 3 Tháng 08 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản beta 6.01 Build 3?

(Phát hành: 1 tháng 08 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản beta 6.01 Build 2?

(Phát hành: 29 tháng 07 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản beta 6.01?

(Phát hành: 27 tháng 07 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 5.19 Build 3?

(Phát hành: 26 tháng 05 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 5.19 Build 2?

(Phát hành: 29 tháng 04 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 5.19?

(Phát hành: 27 Tháng 04 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 5.18 Build 8?

(Phát hành: 25 Tháng 01 năm 2010)

Có gì mới trong phiên bản 5.18 Build 5?

(Phát hành: 11 Tháng 11 năm 2009)

Có gì mới trong phiên bản 5.18 Build 4?

(Phát hành: 15 tháng 10 năm 2009)

Có gì mới trong phiên bản 5.18 Build 3?

(Phát hành: 16 Tháng 09 năm 2009)

Có gì mới trong phiên bản 5.18 Build 2?

(Phát hành: 09 tháng 09 năm 2009)

Có gì mới trong phiên bản beta 5.18?

(Phát hành: ngày 10 tháng 08 năm 2009)

Có gì mới trong phiên bản 5.17 Build 5?

(Phát hành: 27 Tháng 05 năm 2009)

Có gì mới trong phiên bản 5.17 Build 4?

(Phát hành: 19 tháng 05 năm 2009)


Có gì mới trong phiên bản 5.17 Build 3?

(Phát hành: 07 Tháng 05 năm 2009)

Có gì mới trong phiên bản 5.17 Build 2

(Phát hành: ngày 29 tháng 04 năm 2009)

Có gì mới trong phiên bản 5.17?

(Phát hành: 28 tháng 04 năm 2009)

Có gì mới trong phiên bản 5.16 Build 3?

(Phát hành: 03 tháng 04 năm 2009)

Có gì mới trong phiên bản 5.16 Build 2?

(Phát hành: 02 tháng 04 năm 2009)


Logo Tonec Inc