Hướng dẫn sử dụng Internet Download Manager Grabber

Đặt lịch tải

Bạn có thể lên lịch tìm, tải hoặc đồng bộ hóa cho mỗi Project.

Nếu bạn chọn "One-time exploring/downloading", Grabber sẽ cho bạn 3 lựa chọn : Chỉ tìm tệp tin phù hợp, tìm và tải tất cả các tệp tin phù hợp hoặc tải tất cả các tệp tin đã chọn.

Xin lưu ý rằng nếu bạn cần phải tải nhiều tệp tin từ một trang web thường hay gặp vấn đề với việc tải về tệp tin, tốt hơn bạn nên xếp các tệp tin này vào danh sách tải chính và tải về tệp tin bằng cách sử dụng nút “Start Queue” trong của sổ chính của chương trình. Trong trường hợp này IDM sẽ thử tải về tệp tin một cách vô hạn. Nhưng khi bạn đang thực hiện tải về với các Grabber khác, IDM chỉ tải 2 Grabber cùng một lúc.

Bạn có thể đặt lịch đồng bộ hóa định kỳ cho một trang web hoặc kiểm tra các tệp tin bằng cách bật tùy chọn "Periodic synchronization". Trong trường hợp này Grabber sẽ kiểm tra nếu các tệp tin đã được thay đổi nó sẽ tải các tệp tin mới và thay thế các tệp tin cũ. Đối với “periodic synchronization” việc lên lịch sẽ bật "overwrite existing files" trong phần tùy chọn ở bước 2 của “Grabber Wizard

Project sẽ bắt đầu tải về từ một ngày cụ thể và thời gian chỉ định khi bạn đánh dầu vào mục "Start download at". Khi một Project đang chạy, hoặc một Project đã mở trên bất kỳ giai đoạn nào thì sẽ không được tiến hành cùng lúc với Scheduler.

Nếu bạn chọn “Periodic synchronization" bạn sẽ có thể bắt đầu Project nhiều lần trong tất cả các lần được xác định trước. Scheduler sẽ điều hành Project theo lịch đã lập sẵn cho đến khi hết thời gian quy định trong "Stop download at", hoặc nếu bạn không quy định thời gian kết thúc, Scheduler sẽ dừng công việc vào lúc cuối ngày.

Scheduler sẽ dừng việc tải bất kỳ một Project nào tại một thời gian được quy định nếu bạn chọn "Stop download at". Lưu ý rằng Project sẽ dừng lại một cách độc lập khi bạn chọn "Start download at"

Sau khi Grabber xử lý một Project, bạn có thể cho Grabber tắt modem, ngắt kết nối Internet hoặc tắt máy tính. Nhưng trong Grabber Scheduler bạn cũng có thể mở một tệp tin hoặc chạy một chương trình sau khi hoàn thành công việc tải. Nếu bạn muốn chạy một số tệp tin khi kết thúc bạn chọn "Open the following file when done". Xin lưu ý khi bạn hoàn thành một Project IDM sẽ chờ trong 10s và sau đó sẽ thực hiện các hành động tiếp theo.


Logo Tonec Inc